Nordkrom – Vi erbjuder bred kompetens

Nordkrom finns i Kombihuset i Öjebyn strax utanför Piteå. Verksamheten flyttades från Luleå till Piteå i samband med att Ulf Isaksson och Tomas Persson förvärvade företaget i september 2013.

Miljöansvar

Miljöfrågorna ska införlivas i alla delar av vår verksamhet. Vi ska alltid eftersträva så låg miljöpåverkan som möjligt och ständigt arbeta med förbättringar för att hushålla med resurser och energi och förhindra förorening. Vår övertygelse är att omsorg om miljön och vårt ekologiska system är en långsiktig överlevnadsfråga för mänskligheten. Kretsloppsfilosofin, att allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas och tas om hand utan att naturen tar skada, ska därför vara en prioriterad tanke i vårt dagliga arbete.

Genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna ska vi skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda och myndigheter. Vi ska öppet kommunicera hur vi arbetar med miljöfrågor och delta i initiativ som förbättrar vår kunskap och våra processer.

Lika höga krav som vi har på oss själva ska vi uppmuntra de leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi anlitar i vår verksamhet att följa. Vi ska även motivera och utbilda vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitet

Vid Nordkrom är kundernas positiva upplevelser grunden för allt arbete. Inom organisationen ska vi uppfylla de krav, behov och förväntningar som våra kunder ställer utifrån målsättningen att alltid leverera den mest optimala lösningen.
Nordkrom ska arbeta för att etablera allra högsta standard beträffande kvalitets- och leveranssäkerhet. Precision, specialkompetens och erfarenhet är våra ledstjärnor genom alla moment i processen.
Kompetent och motiverad personal är vår största tillgång. Samtliga medarbetare skall ges möjlighet att utvecklas och vara delaktiga i vidareutvecklingen av företaget.

Vi ska alltid försäkra oss om att samtliga av våra produkter och tjänster lever upp till, eller överträffar, tillämpliga lagar och bestämmelser samt Nordkroms högt ställda krav på standard.

Nordkrom är sedan 2015 certifierade enligt kvalitets-och miljösystemen ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö- och kvalitetspolicy

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog